ประกาศ สอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 -หนองกะบูรณ์ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรังและหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 (เส้นทางทิศเหนือวัดเมธี) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More »