ประกาศ สอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาด เพื่อเก็บกักเป็นน้ำต้นทุน สำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง บริเวณบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More »

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาด เพื่อเก็บกักเป็นน้ำต้นทุน สำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง บริเวณบ้านหนองสะลาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 -หนองกะบูรณ์ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More »