ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว “กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

Read More »

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และผู้นำชุมชนตำบลหนองค้า ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

Read More »