โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.หนองค้า