โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

           ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยนายทองไข  พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ