โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทักษะด้านอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ  2566

|

ในวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทักษะด้านอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ  2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม มีการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในสิ่งที่ ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในทักษะอาชีพ เพื่อนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลหนองค้า