โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบล ประจำปี 2566

|

ในวันระหว่างที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบล ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านบก ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากท่าน ปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยการจัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลหนองค้า จำนวน 71 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข