โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว “กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว “กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านหนองค้า โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในการกล่าวเปิิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมนันทนาการ และในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ของผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรม การแข่งขันกัฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ และได้รับความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลหนองค้า ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี