โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัวตำบลหนองค้า “กิจกรรมสานพันธ์ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

ในวันที่ 11 เมษายน 2567 นายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัวตำบลหนองค้า “กิจกรรมสานพันธ์ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านปวิช รัตนวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลหนองค้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลหนองค้า มีวัตถุประงสค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลหนองค้า ได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมนันทนาการ ก่อให้เกิดความสมัคคี การมีส่วนร่วมในการสานสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและทัศนัคติต่างๆ ร่วมกัน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้าและ อสม. ตำบลหนองค้า