โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการเต้น บาสโลบแก่ผู้สูงอายุ

|

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหนองค้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ ประธานศูนย์ฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบแก่ผู้สูงอายุ โดยมีนายธนัท ไตรภูมิ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า