โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้าประจำปีงบประมาณ 2565

|

ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ มีความรู้ในการทำขนมชนิดต่างๆ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการในตำบลหนองค้าได้