โครงการส่งเสริมภาวะชุมชนเพิ่มดัชนีความสุข (ครั้งที่ 3)

|

                 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดย นายมงคล แซ่ซือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมภาวะชุมชนเพิ่มดัชนีความสุขเพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาวะต้นแบบ พื้นที่ตำบลหนองค้า (ครั้งที่ 3) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี