โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี ในะหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าและได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า และประชาชนตำบลหนองค้า ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี