โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และตัวแทนจากหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองค้า ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬาและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ