โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

|

ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ตำบลหนองค้า จำนวน 7 หมู่บ้าน ให้บริการฉีดวัดคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน การให้สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในพื้นที่ตำบลหนองค้าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป