โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และผู้นำชุมชนตำบลหนองค้า ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยนายทองไข พรมหประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และผู้นำชุมชนตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่่อให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการองค์กรสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ผ่านภารกิจให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และมีความพร้อมสำหรับพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำต่อไป ในระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ