โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองค้า พ.ศ. 2565

|

ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองค้า พ.ศ. 2565 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองค้า โดยเป็นดำเนินโครงการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองค้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลหนองค้า เพื่อเป็นป้องกันและควบคุมโรคข้เลือดออกในไื้นที่ตำบลหนองค้า