โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

|

ในวันที่ 11 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษ์ ได้จัดโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากท่านปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กแสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ พัฒนาคุณภาพเด็กในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา เป็นต้น