โครงการจัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 3Rs ส่งเสริมการลดปริมาณขยะองค์การบริหารสวนตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  จึงได้จัดทำโครงการจัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๓Rs ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะวิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะการบริหารจัดการขยะภายในตำบลหนองค้า ให้มีปริมาณลดลงจากการที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ประชากร และประเทศชาติต่อไป