โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนใจที่จะเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และป้องกันแก้ไขไม่ให้ประชาชนและเยาวชนหลงมัวเมาในเรื่องยาเสพติดและยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้น   โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจากผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชนและนักกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองค้ารวม 7 หมู่บ้านอย่างท่วมท้น