โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองค้าต้านภัยยาเสพติด

|

ในระหว่างวันที่ 18-22  มีนาคม  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบบลหนองค้าต้านภัยยาเสพติด ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชา ระยับศรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ในการวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีวัถตุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ