โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

|

               โครงการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีดระยะเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2554 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมสังคมรวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางจิตใจตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี