โครงการกำจัดวัชพืชในลำห้วยแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลำห้วยแฮด บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5  ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในลำห้วยแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ท่านปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งวัชพืชต่าง ๆ ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยี่งยืนและมีความสุข โดยบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาในพื้นที่ในการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณลำห้วยแฮด