โคงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองค้า