สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สขร. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|