สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

|