รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

|