รายงานการประชุมสภา อบต. หนองค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

|