รายงานการประชุมสภา อบต. หนองค้า สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

|