ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🏦 กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม ในวันพุธ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
📢 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ดังนี้
💵 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 🧖‍♂️ ในอัตราแบบขั้นบันได
👉 อายุ 60-69 ปี อัตรา 600 บาท/เดือน
👉 อายุ 70-79 ปี อัตรา 700 บาท/เดือน
👉 อายุ 80-89 ปี อัตรา 800 บาท/เดือน
👉 อายุ 90 ปี ขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/เดือน
💵 เบี้ยความพิการ 🧑‍🦽🧑‍🦯 เดือนละ 800 และ 1,000 บาท ดังนี้
👉 อายุต่ำกว่า 18 ปี เดือนละ 1,000 บาท
👉 อายุ 18 ปีขึ้นไป เดือนละ 800 บาท
💵 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 👩‍🍼 เดือนละ 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
☎️ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง
📱 Call Center 0-2270-6400 หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
👨‍💼🧑‍⚕️ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th
☎️ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
📱 โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง