ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 -หนองกะบูรณ์ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

|