จัดโครงการจัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

ในระหว่างวันที่ 11- 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดโครงการจัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมน ประชาชนในตำบลหนองค้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักและเข้าใจวิธีดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น และเพื่อให้ทุกครัวเรือน ในตำบลหนองค้ามีที่สำหรับทิ้งขยะเปียกครบทุกครัวเรือน