จดหมายข่าว ฉ.2 ประจำเดือน มกราคม 2564 ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…….แส่ว”

|