กิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

|

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เฝ้าระวังและควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลหนองค้า

โครงการอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อป้องกันวัณโรค