กิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองค้า