กิจกรรมโครงการ”นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

|

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” อำเภอพยุห์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณวัดบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี สืบสาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเป็นการขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเป็นสะพานบุญไปยังพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง