กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย

|

               วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  นำโดยนายมงคล แซ่ซือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ร่วมกับ อำเภอพยุห์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาชน โดยศูนย์เผชิญเหตุและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVIC – 19) ได้ร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVIC – 19) ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้าและตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ