กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย ครั้งที่ 2

|

             วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดบริการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม นำโดยนายมงคล แซ่ซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ร่วมกับ อำเภอพยุห์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชนและภาคประชาชน โดยศูนย์เผชิญเหตุและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVIC – 19) ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) อำเภอพยุห์ ครั้งที่ 2 ให้แก่ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้าและตำบลโนนเพ็ก จำนวน 153 โด๊ส