กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564

|

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยนายมงคล  แซ่ซือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองค้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อสม.ตำบลหนองค้า และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติด    ในชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชุน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วม เพื่อให้เยาวชนและชุมชน/หมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด