กิจกรรมซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรนา 2019  (COVIC – 19)

|

                  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าร่วมกับ อำเภอพยุห์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาชน โดยศูนย์เผชิญเหตุและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVIC – 19) ได้ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการให้บริการวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ให้ได้วันละ 500 ราย ณ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม