กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

|

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองค้า ให้ออกบริการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568 และผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนให้มาติดต่อ ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าในวันและเวลาราชการ