การให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี พ.ศ. 2566

|

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลหนองค้า

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เฝ้าระวังและควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน

โครงการอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อป้องกันวัณโรค