การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายฯ)

|