การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือ โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

|

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คยปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ