การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้า

|

ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และข้าราการ/พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายนายสาลี โสรส บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ทำให้การปรับปรุงซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ได้เสร็จลุล่วง และพร้อมส่งมอบให้ นายสาลี โสรส ในช่วงเดือนพฤษภาคมนนี้