การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

|

                        วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25644) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว