การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

|

                   วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ……….. และ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ……….. เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เช่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพสต.หนองค้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อันนำสู่การจัดทำข้อบัญญัติตำบลที่มีประสิทธิภาพ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว