การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

|